میثاق با سردار شهید سلیمانی توسط مسولین دانشگاه
میثاق با سردار شهید سلیمانی توسط مسولین دانشگاه
جزییات تصویر دریافت
میثاق با سردار شهید سلیمانی توسط مسولین دانشگاه
میثاق با سردار شهید سلیمانی توسط مسولین دانشگاه
جزییات تصویر دریافت
میثاق با سردار شهید سلیمانی توسط مسولین دانشگاه
میثاق با سردار شهید سلیمانی توسط مسولین دانشگاه
جزییات تصویر دریافت
میثاق با سردار شهید سلیمانی توسط مسولین دانشگاه
میثاق با سردار شهید سلیمانی توسط مسولین دانشگاه
جزییات تصویر دریافت
میثاق با سردار شهید سلیمانی توسط مسولین دانشگاه
میثاق با سردار شهید سلیمانی توسط مسولین دانشگاه
جزییات تصویر دریافت
میثاق با سردار شهید سلیمانی توسط مسولین دانشگاه
میثاق با سردار شهید سلیمانی توسط مسولین دانشگاه
جزییات تصویر دریافت
میثاق با سردار شهید سلیمانی توسط مسولین دانشگاه
میثاق با سردار شهید سلیمانی توسط مسولین دانشگاه
جزییات تصویر دریافت
میثاق با سردار شهید سلیمانی توسط مسولین دانشگاه
میثاق با سردار شهید سلیمانی توسط مسولین دانشگاه
جزییات تصویر دریافت
میثاق با سردار شهید سلیمانی توسط مسولین دانشگاه
میثاق با سردار شهید سلیمانی توسط مسولین دانشگاه
جزییات تصویر دریافت
میثاق با سردار شهید سلیمانی توسط مسولین دانشگاه
میثاق با سردار شهید سلیمانی توسط مسولین دانشگاه
جزییات تصویر دریافت
میثاق با سردار شهید سلیمانی توسط مسولین دانشگاه
میثاق با سردار شهید سلیمانی توسط مسولین دانشگاه
جزییات تصویر دریافت
میثاق با سردار شهید سلیمانی توسط مسولین دانشگاه
میثاق با سردار شهید سلیمانی توسط مسولین دانشگاه
جزییات تصویر دریافت
 
 

اطلاعات تماس سامانه خبری وب دا

Image
آدرس: مشهد، خیابان دانشگاه، ساختمان قرشی
کد پستی :۹۱۷۷۸۹۹۱۹۱
نمابر: ۳۸۴۳۶۸۲۷ ۰۵۱
رایانامه :webda@mums.ac.ir
سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۲۱۹۱
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image