کارگاه بسته بندی اقلام بهداشتی طرح شهید سلیمانی
کارگاه بسته بندی اقلام بهداشتی طرح شهید سلیمانی
جزییات تصویر دریافت
کارگاه بسته بندی اقلام بهداشتی طرح شهید سلیمانی
کارگاه بسته بندی اقلام بهداشتی طرح شهید سلیمانی
جزییات تصویر دریافت
کارگاه بسته بندی اقلام بهداشتی طرح شهید سلیمانی
کارگاه بسته بندی اقلام بهداشتی طرح شهید سلیمانی
جزییات تصویر دریافت
کارگاه بسته بندی اقلام بهداشتی طرح شهید سلیمانی
کارگاه بسته بندی اقلام بهداشتی طرح شهید سلیمانی
جزییات تصویر دریافت
کارگاه بسته بندی اقلام بهداشتی طرح شهید سلیمانی
کارگاه بسته بندی اقلام بهداشتی طرح شهید سلیمانی
جزییات تصویر دریافت
کارگاه بسته بندی اقلام بهداشتی طرح شهید سلیمانی
کارگاه بسته بندی اقلام بهداشتی طرح شهید سلیمانی
جزییات تصویر دریافت
کارگاه بسته بندی اقلام بهداشتی طرح شهید سلیمانی
کارگاه بسته بندی اقلام بهداشتی طرح شهید سلیمانی
جزییات تصویر دریافت
کارگاه بسته بندی اقلام بهداشتی طرح شهید سلیمانی
کارگاه بسته بندی اقلام بهداشتی طرح شهید سلیمانی
جزییات تصویر دریافت
کارگاه بسته بندی اقلام بهداشتی طرح شهید سلیمانی
کارگاه بسته بندی اقلام بهداشتی طرح شهید سلیمانی
جزییات تصویر دریافت
کارگاه بسته بندی اقلام بهداشتی طرح شهید سلیمانی
کارگاه بسته بندی اقلام بهداشتی طرح شهید سلیمانی
جزییات تصویر دریافت
کارگاه بسته بندی اقلام بهداشتی طرح شهید سلیمانی
کارگاه بسته بندی اقلام بهداشتی طرح شهید سلیمانی
جزییات تصویر دریافت
 
 

اطلاعات تماس سامانه خبری وب دا

Image
آدرس: مشهد، خیابان دانشگاه، ساختمان قرشی
کد پستی :۹۱۷۷۸۹۹۱۹۱
نمابر: ۳۸۴۳۶۸۲۷ ۰۵۱
رایانامه :webda@mums.ac.ir
سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۲۱۹۱
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image