دیدار معاونین  غذاو دارو و درمان با رییس دانشگاه
دیدار معاونین غذاو دارو و درمان با رییس دانشگاه
جزییات تصویر دریافت
دیدار معاونین  غذاو دارو و درمان با رییس دانشگاه
دیدار معاونین غذاو دارو و درمان با رییس دانشگاه
جزییات تصویر دریافت
دیدار معاونین  غذاو دارو و درمان با رییس دانشگاه
دیدار معاونین غذاو دارو و درمان با رییس دانشگاه
جزییات تصویر دریافت
دیدار معاونین  غذاو دارو و درمان با رییس دانشگاه
دیدار معاونین غذاو دارو و درمان با رییس دانشگاه
جزییات تصویر دریافت
دیدار معاونین  غذاو دارو و درمان با رییس دانشگاه
دیدار معاونین غذاو دارو و درمان با رییس دانشگاه
جزییات تصویر دریافت
دیدار معاونین  غذاو دارو و درمان با رییس دانشگاه
دیدار معاونین غذاو دارو و درمان با رییس دانشگاه
جزییات تصویر دریافت
 
 

اطلاعات تماس سامانه خبری وب دا

Image
آدرس: مشهد، خیابان دانشگاه، ساختمان قرشی
کد پستی :۹۱۷۷۸۹۹۱۹۱
نمابر: ۳۸۴۳۶۸۲۷ ۰۵۱
رایانامه :webda@mums.ac.ir
سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۲۱۹۱
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image