جلسه مدیر ان دانشگاه با مدیر کل بازرسی وزارت بهداشت
جلسه مدیر ان دانشگاه با مدیر کل بازرسی وزارت بهداشت
جزییات تصویر دریافت
جلسه مدیر ان دانشگاه با مدیر کل بازرسی وزارت بهداشت
جلسه مدیر ان دانشگاه با مدیر کل بازرسی وزارت بهداشت
جزییات تصویر دریافت
جلسه مدیر ان دانشگاه با مدیر کل بازرسی وزارت بهداشت
جلسه مدیر ان دانشگاه با مدیر کل بازرسی وزارت بهداشت
جزییات تصویر دریافت
جلسه مدیر ان دانشگاه با مدیر کل بازرسی وزارت بهداشت
جلسه مدیر ان دانشگاه با مدیر کل بازرسی وزارت بهداشت
جزییات تصویر دریافت
جلسه مدیر ان دانشگاه با مدیر کل بازرسی وزارت بهداشت
جلسه مدیر ان دانشگاه با مدیر کل بازرسی وزارت بهداشت
جزییات تصویر دریافت
جلسه مدیر ان دانشگاه با مدیر کل بازرسی وزارت بهداشت
جلسه مدیر ان دانشگاه با مدیر کل بازرسی وزارت بهداشت
جزییات تصویر دریافت
جلسه مدیر ان دانشگاه با مدیر کل بازرسی وزارت بهداشت
جلسه مدیر ان دانشگاه با مدیر کل بازرسی وزارت بهداشت
جزییات تصویر دریافت
جلسه مدیر ان دانشگاه با مدیر کل بازرسی وزارت بهداشت
جلسه مدیر ان دانشگاه با مدیر کل بازرسی وزارت بهداشت
جزییات تصویر دریافت
جلسه مدیر ان دانشگاه با مدیر کل بازرسی وزارت بهداشت
جلسه مدیر ان دانشگاه با مدیر کل بازرسی وزارت بهداشت
جزییات تصویر دریافت
 
 

اطلاعات تماس سامانه خبری وب دا

Image
آدرس: مشهد، خیابان دانشگاه، ساختمان قرشی
کد پستی :۹۱۷۷۸۹۹۱۹۱
نمابر: ۳۸۴۳۶۸۲۷ ۰۵۱
رایانامه :webda@mums.ac.ir
سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۲۱۹۱
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image