مرکز خدمات جامع سلامت شهید قدسی درسیزدهمین روز از بهار1400
مرکز خدمات جامع سلامت شهید قدسی درسیزدهمین روز از بهار1400
جزییات تصویر دریافت
مرکز خدمات جامع سلامت شهید قدسی درسیزدهمین روز از بهار1400
مرکز خدمات جامع سلامت شهید قدسی درسیزدهمین روز از بهار1400
جزییات تصویر دریافت
مرکز خدمات جامع سلامت شهید قدسی درسیزدهمین روز از بهار1400
مرکز خدمات جامع سلامت شهید قدسی درسیزدهمین روز از بهار1400
جزییات تصویر دریافت
مرکز خدمات جامع سلامت شهید قدسی درسیزدهمین روز از بهار1400
مرکز خدمات جامع سلامت شهید قدسی درسیزدهمین روز از بهار1400
جزییات تصویر دریافت
مرکز خدمات جامع سلامت شهید قدسی درسیزدهمین روز از بهار1400
مرکز خدمات جامع سلامت شهید قدسی درسیزدهمین روز از بهار1400
جزییات تصویر دریافت
مرکز خدمات جامع سلامت شهید قدسی درسیزدهمین روز از بهار1400
مرکز خدمات جامع سلامت شهید قدسی درسیزدهمین روز از بهار1400
جزییات تصویر دریافت
مرکز خدمات جامع سلامت شهید قدسی درسیزدهمین روز از بهار1400
مرکز خدمات جامع سلامت شهید قدسی درسیزدهمین روز از بهار1400
جزییات تصویر دریافت
مرکز خدمات جامع سلامت شهید قدسی درسیزدهمین روز از بهار1400
مرکز خدمات جامع سلامت شهید قدسی درسیزدهمین روز از بهار1400
جزییات تصویر دریافت
مرکز خدمات جامع سلامت شهید قدسی درسیزدهمین روز از بهار1400
مرکز خدمات جامع سلامت شهید قدسی درسیزدهمین روز از بهار1400
جزییات تصویر دریافت
مرکز خدمات جامع سلامت شهید قدسی درسیزدهمین روز از بهار1400
مرکز خدمات جامع سلامت شهید قدسی درسیزدهمین روز از بهار1400
جزییات تصویر دریافت
مرکز خدمات جامع سلامت شهید قدسی درسیزدهمین روز از بهار1400
مرکز خدمات جامع سلامت شهید قدسی درسیزدهمین روز از بهار1400
جزییات تصویر دریافت
مرکز خدمات جامع سلامت شهید قدسی درسیزدهمین روز از بهار1400
مرکز خدمات جامع سلامت شهید قدسی درسیزدهمین روز از بهار1400
جزییات تصویر دریافت
مرکز خدمات جامع سلامت شهید قدسی درسیزدهمین روز از بهار1400
مرکز خدمات جامع سلامت شهید قدسی درسیزدهمین روز از بهار1400
جزییات تصویر دریافت
مرکز خدمات جامع سلامت شهید قدسی درسیزدهمین روز از بهار1400
مرکز خدمات جامع سلامت شهید قدسی درسیزدهمین روز از بهار1400
جزییات تصویر دریافت
 
 

اطلاعات تماس سامانه خبری وب دا

Image
آدرس: مشهد، خیابان دانشگاه، ساختمان قرشی
کد پستی :۹۱۷۷۸۹۹۱۹۱
نمابر: ۳۸۴۳۶۸۲۷ ۰۵۱
رایانامه :webda@mums.ac.ir
سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۲۱۹۱
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image